Skip to main content
Saturday, July 13 2024

Next Live Broadcast In:

Sunday July 14, 2024 10:00:00 CDT

STATUTUL DE FUNCȚIONARE
Al Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago


ARTICOLUL 1: PREAMBUL – DISPOZIȚII GENERALE

    Biserica Baptistă Română din Chicago a fost înființată la 26 Iulie 1970, cu douăzeci și două de persoane. În data de 24 Februarie 2013 a avut loc restructurarea formei de conducere și funcționare a Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago.

    Acest statut este întocmit cu scopul de a întări unitatea bisericii, de a păstra principiile credinței creștine baptiste pentru a da o formă de funcționare bisericii în spiritul ordinei lăsate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Acest statut trebuie aplicat cu demnitatea răspunderii personale a fiecărui membru în parte, cu respectarea drepturilor fiecărui membru, și în spiritul dragostei creștine care rămâne "statutul" suprem al legăturilor noastre frățești.

    Această biserică are ca autoritate supremă în materie de credință și practică religioasă învățăturile Sfintelor Scripturi. Ea nu va fi supusă controlului sau jurisdicției vre-unei organizații eclesiastice.

    Această biserică se va conduce după Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România, adoptată în 2001 de către Asociația Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada, și după Mărturisirea de Credință a Convenției Baptiste de Sud (The Baptist Faith and Message).

ARTICOLUL 2: NUMELE ȘI CARACTERUL ETNIC AL BISERICII

    Aceasta biserică se va numi: Biserica Creștină Baptistă Română din Metropola Chicago (Romanian Baptist Church of Metropolitan Chicago). Serviciile divine și activitățile bisericești după noua formă de organizare vor avea loc în limba Română și Engleză.

ARTICOLUL 3: SCOPURILE BISERICII

    Scopurile esențiale ale bisericii sunt:

 • Închinarea adusă lui Dumnezeu în duh şi în adevăr.
 • Slujirea credincioşilor ca formă concretă a manifestării credinţei personale.
 • Edificarea credincioşilor în vederea cunoaşterii şi împlinirii voii lui Dumnezeu.
 • Evanghelizarea ca împlinire a poruncii Domnului Isus cu privire la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu, asumîndu-ne partea de responsabilitate şi privilegiul de a propaga Evanghelia lui Isus Hristos prin toate mijloacele disponibile atât în biserică cât şi în alte locuri.
 • Să împărtăşim cu toţi oamenii bucuriile vieţii creştine prin dedicarea noastră pentru:
  • Înzestrarea creştinilor pentru a descoperi, dezvolta şi practica darurile în slujire în Biserică şi către lume în măsura puterii date de Dumnezeu
  • Învățarea celor care caută o mai matură şi mai adîncă relaţie cu Hristos prin studiu biblic şi predicare centrată în Biblie şi care depăşeşte barierele denominaţionale
  • Încurajarea prin dragoste, compasiune şi practica unei partăşi autentice
  • A simți cu cei cu nevoi spirituale şi materiale, şi pentru ca prin mărturie, cuvinte şi viață creştină să venim în întâmpinarea acelor nevoi

ARTICOLUL 4: AFILIERE

    Biserica Creștină Baptistă Română din Metropola Chicago este membră în Asociația Bisericilor Baptiste Române din USA și Canada, cât și în Convenția Baptistă de Sud (USA).

ARTICOLUL 5: MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ

    Această biserică este condusă după Sfintele Scripturi, Biblia, ca fiind voia revelată a lui Dumnezeu, standardul suficient pentru credință și viață practică și adoptă următoarea mărturisire de credință:

 1. Credem că Biblia este Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu
 2. Credem că există un singur Dumnezeu, care există din veșnicie în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. Credem în Dumnezeirea Domnului nostru Isus Hristos, în nașterea Lui din fecioară, în minunile Lui, în viaţa Lui fără păcat, în moartea Lui ispășitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la dreapta Tatălui și în revenirea Lui în trup în putere și glorie.
 4. Credem că nașterea din nou prin Duhul Sfânt este absolut necesară pentru mântuirea omului pierdut și păcătos.
 5. Credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt aşa cum e prezentată în Scripturi prin a cărui locuire în creștin el este capabil să trăiască o viaţă evlavioasă.
 6. Credem în învierea celor mântuiți și a celor nemântuiți: cei mântuiți pentru o înviere la o nouă viaţă iar cei nemântuiți pentru o înviere la condamnare.
 7. Credem în unitatea spirituală a credincioșilor în Domnul nostru Isus Hristos. Să veghem unii asupra altora, în dragoste, să ne rugăm unii pentru alţii, să ne ajutăm unii pe alţii în nevoi şi suferinţă, să cultivăm mila creştină în convorbirile noastre, să nu ne grăbim la ceartă ci să fim gata oricând la împăcare, şi luminaţi de Sfânta Scriptură să trăim în pace cu toţi oamenii. (Matei 18:15-20).
 8. Credem că familia este o instituție divină creată de Dumnezeu și că ea constă în unirea doar între un bărbat și o femeie pentru toată viața, orice alte uniri fiind împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu a alcătuit familia de la începutul lumii prin creaţia Lui perfectă: un bărbat şi o femeie. Familia este întemeierea principală a societății umane şi o căsătorie care oglindeşte principiile scripturii este o familie creştină sănătoasă. (Geneza 2:24.) Să ocrotim familia, să educăm copiii în spirit creştin, să ne dăm silinţele pentru salvarea celor din jurul nostru, să trăim ca lumini în lume, să fim drepţi în deciziile noastre, credincioşi în promisiunile noastre, exemple în comportare, să evităm certurile, mâniile şi judecăţile publice, să ne abţinem de la folosirea şi comercializarea drogurilor, produselor toxice şi a băuturilor alcoolice, să fim zeloşi în efortul nostru de înaintare a Împărăţiei cerurilor. (Psalmul 127:3-5; Efeseni 6:1-4; 1 Corinteni 6:1-8). Să ţinem la familiile noastre integre, neacceptând despărţirea în căsătorie, divorţul, ştiind bine că Dumnezeu urăşte divorţul. (Maleahi 2.16; Matei 19:3-9) Chiar dacă o persoană are motiv biblic să divorţeze său să se recăsătorească, aceste cazuri vor fie evaluate separat de Păstor şi Comitetul bisericii.

ARTICOLUL 6: LEGAMÂNTUL DE MEMBRALITATE

    Așa cum am fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să-L primesc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, mărturisind pocăința mea față de Dumnezeu și credința mea în Domnul Isus, fiind botezat apoi prin scufundare, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, tot așa mă angajez acum față de Dumnezeu și față de ceilalți membri ai acestei biserici ca prin ajutorul Duhului Sfânt să fac următoarele:

 1. Să protejez unitatea acestei biserici:
  1. Manifestând dragoste creștinească față de ceilalți membri (1 Petru 1:22)
  2. Refuzând să vorbesc de rău (Efeseni 4:29)
  3. Ascultând de slujitorii duhovnicești ai bisericii (Evrei 13:17)
 2.  Să slujesc această biserică:
  1. Cultivând în viața mea spiritul de slujire al Domnului Isus (Fil. 2:3-7)
  2. Rugându-mă pentru creșterea ei (1 Tes. 1:1-2)
  3. Cooperând cu slujitorii duhovnicești la calificarea mea pentru slujire (Efeseni 4:11-12)
  4. Slujind cu darurile și talentele primite de la Dumnezeu (1 Petru 4:10)
  5. Membralitatea va fi exclusivă bisericii locale (nu poți fi membru în mai multe biserici).
 3. Să sprijin mărturia bisericii mele:
  1. Participând cu regularitate la serviciile de închinare (Evrei 10:25)
  2. Trăind o viață evlavioasă (Fil. 1:27)
  3. Dăruind cu bucurie, cu regularitate și după puterea mea (1 Cor. 16:2; 2 Cor.9.7)

Secțiunea I - Privilegii și Responsabilități

 1. Privilegii - Fiecare membru are următoarele privilegii:
  1. Poate participa la luările de decizii ale bisericii dacă este prezent
  2. Poate fi ales să slujească în biserică, în orice poziție, dacă are calificările necesare
  3. Poate iniția lucrări în biserică, în colaborare cu conducerea bisericii și în armonie cu scopul ei
 2. Responsabilități - Fiecare membru al bisericii are următoarele îndatoriri:
  1. Să trăiască o viață sfântă, potrivit cu învățăturile Sfintelor Scripturi (1 Petru 3:3~4)
  2. Să depună o bună mărturie creștină
  3. Să facă misiune și evanghelizare personală pentru a câștiga la mântuire suflete pierdute
  4. Să participe la serviciile de închinare ale bisericii
  5. Să ajute lucrarea bisericii contribuind financiar cu regularitate
  6. Să se implice în lucrarea bisericii folosindu-și darurile și abilitățile primite de la Dumnezeu
  7. Să se supună hotărîrilor bisericii

Secțiunea II – Cerințe pentru membralitate

    Este membru în Biserica Creștină Baptistă Română din Metropola Chicago persoana care s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință, L-a mărturisit pe Domnul Isus Hristos în apa botezului, acceptă Mărturisirea de Credință creștină baptistă și prevederile Statutului și este înscris în registrul de membri al bisericii.

 Secțiunea III - Procedura pentru primirea membrilor

    Sunt trei situații cînd o persoană poate fi considerată pentru membralitate:

 1. Mărturia credinței: Persoanele care doresc să fie membri ai acestei biserici și îndeplinesc cerințele de mai sus trebuie să facă o cerere scrisă pentru membralitate la Secretarul bisericii. Comitetul bisericii va fixa un timp și un loc de întilnire, unde aceste persoane vor fi examinate cu privire la experiența lor creștină, crezul doctrinar, și seriozitatea în dorința de a sprijini cu toată inima lucrarea acestei biserici. Persoanele recomandate de comitet vor fi primite ca membri de biserică cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți.
 2. Transfer: Transferul dintr-o biserică în alta a unui membru se face prin cerere adresată bisericii din localitatea în care urmează să se stabilească. Conducerea acestei biserici solicită adeverință de membru bisericii din care se face transferul. Primirea prin transfer a unui membru se face de către comitetul bisericii. După primirea adeverinței de membru cel transferat va fi prezentat bisericii.
 3. Botez: Propunerea pentru botez a persoanelor nou convertite se face de către comitetul bisericii. Persoanele propuse pentru botez vor depune în fața bisericii mărturia personală a întoarcerii la Dumnezeu și vor fi aprobați de biserică pentru botez și pentru a deveni membri.

Secțiunea IV - Terminarea Membralității

 1. Prin transfer
 2. Prin retragere - retragerea se face prin declarație scrisă
 3. Prin ștergerea din registru – când un membru nu frecventează biserica un timp de șase luni, fără vreun motiv obiectiv, și dacă după ce este atenționat nu se îndreaptă, va fi șters din registrul bisericii, pierzându-și calitatea de membru
 4. Prin excludere

    Calitatea de membru al bisericii este personală și netransmisibilă.

ARTICOLUL 7: DISCIPLINA BISERICEASCĂ

Secțiunea I - Scop

    Scopul disciplinei în biserică este de a-L onora pe Dumnezeu prin:

 1. Îndemnarea la pocăință și recuperarea celui căzut (2 Cor. 5:5-11)
 2. Păstrarea sănătății spirituale și morale a bisericii (1 Tim. 5:20)
 3. Păstrarea unei mărturii bune a bisericii în fața lumii (Matei 5:16)

Secțiunea II - Necesitate

    Disciplina bisericească este necesară când:

 1. Părtășia creștină este întreruptă prin ofense individuale serioase (Matei 18:15-18).
 2. Morala creștină este călcată de cei care trăiesc o viață în păcat
 3. Există abateri grave de la învățătura creștină baptistă.

Secțiunea III – Modalități de Disciplinare

    Următoarele modalități de disciplinare sunt biblice:

 1. Mustrare personală și publică (1 Timotei 5:20; Tit 3:10-11).
 2. Retragerea temporară a unor drepturi, cum sunt: participarea la anumite activități în biserică, participarea la adunările generale
 3. Retragerea dreptului de a participa la Cina Domnului pentru un timp limitat.
 4. Excludere - (1 Cor. 5:11, 13). La recomandarea comitetului, adunarea generală poate să excludă din rândurile ei orice membru care:
  1. Persistă în învățături false
  2. Trăiește în păcat
  3. Refuză să rezolve conflictele cu alți frați într-un mod biblic, chiar după ce s-au luat măsuri disciplinare
  4. Declar înaintea lui Dumnezeu și a Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago că voi respecta deciziile bisericii, inclusiv      cele referitoare la dișciplina eclesiastică, că nu voi denigra biserica și nu voi acționa împotriva bisericii în nici un fel pentru eventualele măsuri dișciplinare care imi vor fi administrate în cazul în care voi încălca învățăturile Sfintei Scripturi și prevederile acestui statut.

    Măsurile de disciplinare de la secțiunea III. A, B și C se aplică de către comitetul bisericii, iar excluderea se face de către adunarea generală, la propunerea comitetului, cu două treimi din numărul voturilor membrilor prezenți.

Secțiunea IV - Reabilitare

    Reabilitarea este întotdeauna scopul final al disciplinării. Este datoria bisericii să ierte și să reabiliteze la membralitate acele persoane care vor dovedi o îndreptare reală și care fac evidența unei pocăințe sincere, mărturisită, după caz, în fața comitetului sau în fața bisericii. Reprimirea în biserică a celor excluși se face la propunerea comitetului în fața adunării generale cu două treimi din numărul total de voturi ale membrilor prezenți. În cazul în care primirea se va face într-o altă biserică, persoana aceasta va trebui să obțină în prealabil acordul de transfer de la biserica din care a fost exclus. Atât excluderea cât și reprimirea vor fi consemnate în registrul de membri.

ARTICOLUL 8: SIMBOLURILE BISERICII

    Noi credem că sunt două simboluri pe care creștinii sunt datori să le practice, și anume, Botezul și Cina Domnului.

Secțiunea I - Botezul

    Botezul nu are nici un merit în vederea mântuirii, dar după ce credinciosul este mântuit, botezul este următorul pas înspre a arăta lumii că acum el/ea se identifică cu Hristos, care a murit, a fost îngropat, și a înviat; botezul este îndeplinit o singură dată celor care pot să mărturisească credința lor în Hristos. Ca și biserică noi practicăm botezul credincioșilor prin scufundare, și datorită importanței pe care Biblia o dă botezului, oricine dorește să fie membru al acestei biserici trebuie să fi fost botezat în acord cu învățătura Noului Testament și practica acestei biserici.

Secțiunea II - Cina

    Cina Domnului este un act comemorativ și declarativ în care credincioșii își aduc aminte de trupul frânt și de sângele Domnului Isus vărsat pe cruce pentru mântuirea lumii întregi (1 Cor. 11:23-26).
Cina Domnului trebuie să fie practicată frecvent de biserica adunată la închinare. În circumstanțe normale Cina Domnului va fi celebrată prima Duminică din fiecare lună.

ARTICOLUL 9: SLUJITORII BISERICII

Secțiunea I – Afirmații Generale

 1. Biserica Baptistă Română din Metropola Chicago are menirea de a-L glorifica pe Dumnezeu prin închinare publică, părtășie frățească, mărturie creștină, misiune și slujire.
 2. Membrii Bisericii au dreptul și responsabilitatea de a se implica în slujirea Bisericii potrivit cu chemarea divină, înzestrarea duhovnicească, maturitatea spirituală și mărturia creștină pe care aceștia o au în familie și în societate.
 3. Conform învățăturii Noului Testament și practicii din bisericile baptiste, în biserică există trei categorii de slujire: duhovnicească, diaconală și administrativă.
  1. Slujirea duhovnicească asigură creșterea spirituală și pregătirea credincioșilor în vederea implicării lor în slujire. Aceasta se realizează prin predicare, educație biblică, păstorire, evanghelizare și misiune.
   • Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt are menirea profetică de a descoperi voia lui Dumnezeu în cugetele oamenilor și de a-i conduce la pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus.
   • Educația biblică se realizează prin propovăduire și studiu biblic, cu scopul de a-i consolida și maturiza în credință pe membrii bisericii.
   • Păstorirea Bisericii se realizează prin rugăciune, consiliere, catehizare, educație biblică, predicare, administrarea cinei Domnului, vizite pastorale, supraveghere și cârmuire duhovnicească pentru creșterea spirituală a credincioșilor și pregătirea lor în vederea lucrării de slujire.
   • Misiunea reprezintă lucrarea bisericii de extindere a Împărăției lui Dumnezeu prin trimiterea de misionari pentru propovăduirea Evangheliei și înființarea de noi biserici în țară și în străinătate.
   • Evanghelizarea reprezintă chemarea harului divin adresată celor care nu au o relație personală cu Dumnezeu, pentru a deveni ucenici ai Domnului Isus. Ea se realizează prin mărturisire personală și prin propovăduirea învățăturilor de bază ale Sfintelor Scripturi.
  2. Diaconia reprezintă slujirea bisericii prin manifestarea iubirii creștine și ajutorarea celor aflați în nevoi. Credincioșii care dovedesc compasiune și spirit administrativ pot să slujească în calitate de diaconi, împlinind astfel nevoi materiale  existente în biserică și în afara ei.
  3. Slujirile administrative. Slujirile administrative reprezintă toate acele lucrări care nu sunt incluse în celelalte două tipuri de slujiri și care urmăresc să sprijine lucrarea bisericii în componenta ei managerială, financiară, și de întreținere.

Secțiunea II – Slujitori Duhovnicești

    Biserica poate alege și consacra în slujire ca slujitori duhovnicești pe acei credincioși care dovedesc prin roadele slujirii lor chemare divină, maturitate spirituală, înzestrare spirituală, viziune și dedicare pentru lucrarea lui Dumnezeu și care  îndeplinesc calitățile prevăzute în Sfânta Scriptură (1 Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9). Consacrarea în slujire pentru întreaga viață se face prin ordinare. Consacrarea în slujire pentru alte nevoi specifice ale bisericii se face printr-un serviciu divin de rugăciune al bisericii. Slujitorii ordinați sau consacrați în cadrul altor biserici, nu-și pot exercita atribuțiile ce decurg din calitatea de slujitor ordinat sau consacrat decât în situația în care biserica, în conformitate cu procedurile în vigoare le va solicita acest lucru.

 1. Păstorul Bisericii
  1. Păstorul va fi ales dintre credincioșii baptiști, care posedă calitățile scripturale menționate în aliniatul precedent, de preferință dintre cei care posedă o pregătire teologică cât mai aleasă.
  2. Alegerea păstorului se face de către adunarea generală a bisericii prin votul a cel puțin două treimi din numărul de voturi valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți (vezi Anexa 1). Intrarea în slujire se face în cadrul  unui serviciu divin de ordinare, prin rugăciune și punerea mâinilor, dacă păstorul nu a fost deja ordinat (hirotonisit) pentru slujire ( 1 Timotei 4:14). Comisia de ordinare este stabilită de comitetul de conducere al bisericii în colaborare cu structurile  denominaționale la care biserica este afiliată, în principal cu conducerea Asociației Bisericilor Creștine Baptiste Române din Statele Unite și Canada. În acest mod statutul păstorului bisericii este recunoscut și de celelalte biserici  baptiste surori.
  3. Pe lângă păstorul coordonator (senior), biserica, la propunerea comitetului de conducere al bisericii poate decide alegerea și angajarea altor păstori asociați care sub coordonarea păstorului senior și în colaborare cu comitetul de conducere al bisericii vor contribui la bunul mers al lucrării în biserică. Păstorul coordonator alături de păstorii asociați formează consiliul pastoral al bisericii.
  4. Responsabilitățile păstorilor includ slujiri precum: hrănirea spirituală a bisericii, păstorirea membrilor bisericii, pregătirea și îndrumarea celorlalți slujitori, inițierea, promovarea și îndrumarea activităților spirituale ale bisericii, precum și oficierea actelor de cult.
  5. Păstorul bisericii, respectiv consiliul pastoral răspund pentru activitatea lor în fața adunării generale. Păstorul bisericii, precum și ceilalți slujitori duhovnicești sunt supuși evaluării în vederea reconfirmării sau eliberării din slujbă o dată la patru ani. În situația în care păstorul sau slujitorul duhovnicesc supus evaluării nu obține două treimi din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți (vezi Anexa 1), acesta își încetează slujirea în biserică. Contractul lui de muncă, dacă este cazul, încetează după o perioadă de o lună de la data la care adunarea generală a luat hotărârea respectivă.
  6. În cazul când poziția de păstor senior va rămâne vacantă, Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii, va stabilii procedura de căutare a viitorului păstor senior.
 2. Prezbiterii Bisericii
  1. La propunerea păstorului și a comitetului de conducere al bisericii, adunarea generală poate alege prin votul a cel puțin două treimi din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți (vezi Anexa 1), unul sau mai mulți prezbiterii, după nevoile bisericii, specificându-se domeniu și perioada de slujire.
  2. Slujirea de prezbiter poate fi acordată doar credincioșilor care îndeplinesc criteriile menționate în Sfânta Scriptură (1 Timotei 3:1-7, Tit 1:5-9).
  3. Consacrarea prezbiterilor pentru slujire se face prin rugăciune cu punerea mâinilor, în cadrul unui serviciu divin al bisericii.
 3. Alți slujitori cu atribuții duhovnicești
  1. Învățătorii sunt slujitorii bisericii care se ocupă de educarea biblică a membrilor bisericii, a noilor convertiți, a tinerilor și a copiilor. Învățători sunt desemnați de către comitetul de conducere al bisericii, dintre credincioșii care prin purtarea lor constituie o bună mărturie și care posedă calitățile necesare pentru a-i învăța pe alții.
  2. Evangheliștii sunt slujitorii bisericii care se ocupă de răspândirea Evangheliei fie prin intermediul unor evenimente publice, fie prin mărturie de la om la om. Ei sunt aleși pentru un mandat limitat de către Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii cu majoritatea simplă din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți (vezi Anexa 1)
  3. Misionarii sunt acei slujitori ai bisericii trimiși în țară sau dincolo de hotarele ei cu scopul de a răspândi Evanghelia, contribuind la plantarea de noi biserici sau ajutând spiritual bisericile deja existente. Misionarii bisericii vor fi trimiși în locații bine precizate, pentru perioade de timp bine determinate și în mod periodic vor avea obligația de a remite bisericii rapoarte cu privire la activitatea desfășurată. Ei sunt aleși pentru un mandat delimitat de către Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii cu majoritatea simplă din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți (vezi Anexa 1)

Secțiunea III – Diaconii

 1. La propunerea păstorului și a comitetului de conducere al bisericii, adunarea generală poate alege cu majoritate simplă (vezi Anexa 1), unul sau mai mulți diaconi, după nevoile bisericii pentru un mandat de patru ani. Diaconii sunt cei care în colaborare cu consiliul pastoral se ocupă cu administrarea acțiunilor de caritate, precum și cu desfășurarea unor acțiuni duhovnicești (Fapte 6:1-6, Romani 16:1-2, 1 Timotei 3:11).
 2. Pentru ca un membru al bisericii să acceadă în slujirea diaconală, el trebuie să posede calitățile stipulate în Sfânta Scriptură (Fapte 6:3 și 1 Timotei 3:8-13).
 3. Slujirea diaconilor include lucrări care necesită compasiune creștină arătată atât membrilor bisericii cât și oamenilor din afara bisericii. Diaconii vor însoți păstorul (și prezbiterii, dacă este cazul) în administrarea Cinei pentru persoanele imobilizate acasă, se vor îngriji de cei aflați în nevoi și situații speciale. Diaconii, pot fi revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Scripturii și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. În locul unui diacon revocat, demisionat sau decedat, comitetul de conducere va putea coopta un alt diacon, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea sau să aleagă un alt diacon.

Secțiunea IV – Slujiri Administrative

 1. Departamentele de slujire ale bisericii vor fi organizate în conformitate cu învățătura Scripturii, viziunea și nevoile Bisericii. Păstorul senior în colaborare cu comitetul de conducere al bisericii, vor coordona cu atenție procesul de constituire și lucrarea departamentelor de slujire. Acestea vor viza în principal domenii precum educația, copiii, tineretul, muzica, misiunea, dar și lucrări cu conotație administrativă și tehnică.
 2. Ușierii bisericii, în număr de cel puțin 3, vor fi desemnați de către comitetul de conducere al bisericii.
 3. Numărătorii de  banii sunt desemnați de comitetul de conducere al bisericii. Rolul lor este să strângă colecta, să numere banii și să-i predea casierului conform cu procedura stabilită de comitetul de conducere al bisericii.
 4. Bibliotecarul bisericii se ocupă de buna gestionare a fondului de cărți. Desemnarea lui se face de către comitetul de conducere al bisericii.
 5. Membrii echipelor tehnice vor fi desemnați de către comitetul de conducere al bisericii și vor asigura buna funcționare a serviciilor divine.

ARTICOLUL 10: ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA BISERICII

Sectiunea I - Afirmații Generale

 1. Biserica se organizează potrivit învățăturii Sfintei Scripturi. Organele de conducere ale  bisericii sunt adunarea generală, comitetul de conducere al bisericii și păstorul bisericii care îndeplinește rolul de prezbiter (bătrân), denumit și episcop (supraveghetor).
 2. Conducerea bisericii presupune îmbinarea creativă, sub călăuzirea Duhului Sfânt a responsabilităților și atribuțiilor adunării generale, comitetului de conducere și păstorului bisericii.

Secțiunea II – Adunarea Generală

 1. Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere, de control și de îndrumare al  Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago. Autoritatea ei se exercită în conformitate cu respectarea învățăturii Sfintelor Scripturi, cu prevederile Mărturisirii de credință și ale Constituției Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago. Adunarea Generală are loc o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.
 2. Adunarea generală se convoacă de către păstor în colaborare cu comitetul de conducere al bisericii. În situații speciale, în cazul în care păstorul refuză convocarea, aceasta se va face de persoana desemnată de comitet. În alte situații speciale, adunarea generală poate fi convocată de păstorul bisericii din proprie inițiativă sau la cererea scrisă și motivată a cel puțin o treime din numărul total al membrilor cu drept de vot ai bisericii. Convocarea adunării generale va se face cu cel puțin 14 zile înainte, anunțându-se public data, ora, locul și scopul.
 3. Adunarea generală este valabil constituită dacă la termenul indicat sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor cu drept de vot. Dacă această condiție nu va fi îndeplinită, adunarea generală se va desfășura peste o   săptămână, în același loc și la aceeași oră, când se vor putea lua hotărâri valabile, indiferent de numărul membrilor prezenți.
 4. La stabilirea numărului necesar de membrii prezenți cu drept de vot nu vor fi luați în considerare membrii care nu sunt prezenți precum și membrii bisericii care în ultimele 3 luni nu au participat la serviciile divine ale bisericii fără vreun motiv obiectiv.
 5. Adunarea generală este prezidată de păstorul bisericii (păstorul senior) sau de un delegat al acestuia, asistat de secretarul Bisericii. La solicitarea adunării generale, prezidarea poate fi făcută de un președinte de zi sau de un secretar de zi, aleși din mijlocul membrilor ei. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă (vezi Anexa 1) din numărul voturilor valid exprimate cu excepția situațiilor în care numărul necesar de voturi este specificat . Procesul verbal va fi semnat de președintele de zi și secretarul de zi.
 6. Adunarea Generală alege numărătorii de voturi. Pe ordinea de zi propusă de comitetul de conducere pot fi adăugate subiecte de interes major ale bisericii, cu aprobarea majorității simple (vezi Anexa 1) din numărul de voturi valid exprimate. În cazuri de necesitate, păstorul în colaborare cu comitetul de conducere pot convoca o adunare generală extraordinară. Aceasta se va limita la rezolvarea cazurilor care au generat-o.
 7. Adunarea generală hotărăște asupra tuturor problemelor majore ale bisericii și poate delega o parte din atribuțiile ei comitetului de conducere al bisericii, păstorului senior sau consiliului pastoral, după caz. Următoarele decizii sunt de competența exclusivă a adunării generale:
  1. Alegerea, consacrarea în slujire și angajarea slujitorilor duhovnicești.
  2. Reconfirmarea sau eliberarea din slujbă a personalului duhovnicesc.
  3. Disciplinarea slujitorilor duhovnicești.
  4. Alegerea comitetului de conducere al bisericii și a cenzorilor bisericii.
  5. Aprobarea bugetului și a descărcarea de gestiune a comitetului de conducere.
  6. Angajarea de împrumuturi, achiziționarea și înstrăinarea de bunuri imobile.
  7. Construirea și demolarea clădirilor care sunt proprietăți ale bisericii.
  8. Afilierea sau ieșirea din asociații religioase.
  9. Desființarea bisericii.
 8. Reprezentanții Asociației Baptiste din SUA și Canada pot participa la cererea bisericii pentru a fi consultați în probleme spirituale și doctrinare.
 9. Adunarea generală a bisericii alege cu majoritatea simplă de voturi delegații la Congresul Asociației Baptiste conform regulamentelor asociației.
 10. Pentru a păstra ordinea la adunările generale, fiecare membru va ține cont de conduita creștină și de timpul alocat în ordinea de zi. Orice tendință de tulburare va fi sancționată de adunarea generală.

Sectiunea III - Comitetul de conducere al Bisericii

 1. Comitetul de conducere al bisericii reprezintă organismul colectiv de conducere și  administrare a activității bisericii între adunările generale. Comitetul de conducere duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și ajută păstorul bisericii sau consiliul păstorilor în activitatea de cârmuire spirituală a bisericii.
 2. Fiecare membru din comitetul de conducere al bisericii trebuie să-și însușească următoarele  PRINCIPII ȘI VALORI ALE COMITETULUI DE CONDUCERE AL BISERICII:
  1. PRINCIPIUL SPIRITUALITĂȚII: Fiecare membru din comitetul de conducere  al bisericii trebuie să fie un om duhovnicesc, trăindu-și viața în conformitate cuperceptele Sfintei Scripturi (Faptele Apostolilor 6:3).
  2. PRINCIPIUL PLURALITĂȚII: Comitetul de conducere al bisericii este un organism colectiv de conducere. Biserica trebuie să beneficieze de lucrarea unei echipe de slujitori, care conform darului primit și slujbei încredințate sunt chemați să cârmuiască printr-o viață pilduitoare și prin decizii conforme principiilor Scripturii (Faptele Apostolilor 6:1-6).
  3. PRINCIPIUL CONFIDENȚIALITĂȚII: Păstrarea confidențialității în ceea ce privește discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor comitetului (Proverbele 11:13).
  4. PRINCIPIUL ONESTITĂȚII: Fiecare membru din comitetul de conducere al bisericii trebuie să își exprime opiniile în mod deschis și onest. Eventualele diferențe de opinie trebuie armonizate într-un mod duhovnicesc, căutând să se ajungă la o poziție unitară (Coloseni 4:6).
  5. PRINCIPIUL PUNCTUALITĂȚII: Toți membrii comitetului de conducere al bisericii trebuie să dea dovadă de considerație și să trateze ca o prioritate întâlnirile comitetului (2 Timotei 2:4-6).
  6. PRINCIPIUL IMPLICĂRII: Fiecare membru din comitetul de conducere al bisericii trebuie să fie implicat în lucrarea bisericii, conform chemării primite și slujbei încredințate. În mod periodic, slujirea fiecărui membru din comitetul de conducere al bisericii va fi evaluată de către păstorul senior, respectiv de către consiliul pastoral, precum și de către comitetul de conducere al bisericii (Coloseni 4:17).
  7. PRINCIPIUL UNITĂȚII: Fiecare membru din comitetul de conducere al bisericii trebuie să refuze să denigreze persoana sau integritatea unui alt membru din comitet. Atunci când comitetul de conducere al bisericii va adopta o hotărâre, ea va fi susținută de toți membrii comitetului, chiar dacă decizia respectivă nu a fost conformă cu opinia personală, enunțată în procesul adoptării hotărârii respective (1 Corinteni 13:11).
 3. Membrii comitetului de conducere al bisericii sunt aleși prin votul adunării generale pentru un mandat de patru ani. Numărul membrilor din comitet este determinat în funcție de numărul membrilor bisericii.
  1. În situația în care numărul membrilor bisericii este de la 100 la 300 de persoane, numărul membrilor din comitetul de conducere va fi de cel mult 11.
  2. În situația în care numărul membrilor bisericii este de la 300 la 700 de persoane, numărul membrilor din comitetul de conducere va fi de cel mult 15.
  3. În situația în care numărul membrilor bisericii este de la 700 la 1000 de persoane, numărul membrilor din comitetul de conducere va fi de cel mult 19.
  4. În situația în care numărul membrilor bisericii este de peste 1000 de persoane,numărul membrilor din comitetul de conducere va fi de cel mult 23.
 4. Păstorul senior al bisericii, precum și ceilalți păstori care fac parte din consiliul pastoral sunt membrii de drept în comitetul de conducere al bisericii pe toată durata mandatului lor.
 5. Secretarul bisericii este ales de adunarea generală și face parte din comitetul de conducere al bisericii. El întocmește procesele verbale ale adunării generale și ale ședințelor de comitet, urmărește evidențierea corectă făcută în registrele de membri și aparținători ai bisericii și răspunde de corespondența, actele și documentele bisericii. Actele, documentele, registrele, ștampila, precum și alte înscrisuri se păstrează în condiții de siguranță la sediul bisericii.
 6. Casierul bisericii este ales de adunarea generală a bisericii. Casierul face parte din comitetul de conducere al bisericii. El păstrează și gestionează banii și alte valori. Casierul efectuează plățile în conformitate cu hotărârile adunării generale sau ale comitetului de conducere.
 7. Administratorul este ales de adunarea generală a bisericii si face parte din comitetul de conducere al bisericii. El are responsabilitatea gospodăririi, conservării și inventarierii patrimoniului bisericii.
 8. Fiecare dintre aceștia vor fi aleși în mod individual prin votul direct al majorității simple exprimate de membrii prezenți la adunarea generală. Ceilalți membrii din comitetul de conducere sunt aleși, la rândul lor cu majoritatea simplă din  numărul de voturi exprimate. PROCEDURA DE PROPUNERI, SELECTARE ȘI ALEGERE a membrilor comitetului de conducere conține următoarele etape:
  1. Etapa 1: Fiecare membru cu drept de vot va primi un formular de propuneri pentru pozițiile eligibile. Pentru fiecare poziție eligibilă vor fi nominalizate cel mult două persoane (vezi anexa 2). Propunerile trebuie făcute cu multă seriozitate și responsabilitate, avându-se în vedere compatibilitatea celor nominalizați cu trăsăturile de caracter și competență specificate în Faptele Apostolilor 6:3, precum și cu Principiile și Valorile Comitetului de Conducere al Bisericii. În cazul persoanelor propuse pentru pozițiile de secretar, casier, respectiv administrator sevor lua în considerare cerințele specificate mai sus.
  2. Etapa a 2-a: În termen de două săptămâni de la declanșarea procedurii, listele de propuneri trebuie depuse la secretarul bisericii.
  3. Etapa a 3-a: Propunerile exprimate de membrii cu drept de vot vor fi așezate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a numărului de propuneri exprimate. Această listă unică are un caracter provizoriu și ea va fi făcută  publică. După afișarea ei, toți cei ce au fost nominalizați pentru a candida la o poziție în comitetul de conducere al bisericii au la dispoziție un interval de două săptămâni pentru a comunica în scris consiliului pastoral și  comitetului de conducere al bisericii acceptarea candidaturii și a responsabilităților ce decurg din ea. Această comunicare va fi remisă secretarului bisericii. Dacă la încheierea acestui interval, cei în cauză nu răspund, vor fi considerați că nu acceptă candidatura. Tot în această perioadă, dacă există membrii din biserică ce au obiecții întemeiate cu privire la candidații propuși, le vor formula în scris, într-o adresă depusă la secretariatul bisericii.  Anonimele nu vor fi luate în considerare.
  4. Etapa a 4-a: Consiliul pastoral alături de Comitetul de conducere în exercițiu al bisericii are la dispoziție un interval de două săptămâni pentru a evalua lista de propuneri, inclusiv răspunsul formulat de cei care au acceptat să candideze, precum și eventualele obiecții depuse la candidatura acestora. Acolo unde situația o va impune, comitetul de conducere al bisericii va iniția un dialog cu cei în cauză, fie în plenul comitetului, fie prin  reprezentanții desemnați. Consiliul pastoral și comitetul de conducere în exercițiu au obligația de a verifica respectarea criteriilor și de a întocmi lista finală cu cei ce vor candida. Ea va conține numele celor care se califică să candideze, în număr nu mai mare de doi pentru fiecare poziție eligibilă, desemnați în ordinea descrescătoare a nominalizărilor primite. Lista finală va fi asumată prin votul majorității simple exprimate de membrii  comitetului de conducere. Lista finală va fi făcută publică cu o săptămână înainte de desfășurarea adunării generale elective.
  5. Etapa a 5-a: În cadrul adunării generale, pe baza listei de candidați se va vota cu vot secret. Vor fi aleși în comitetul de conducere al bisericii, candidații care vor primi votul majorității simple, în ordinea descrescătoare a voturilor primite. În prima fază se vor alege secretarul, casierul și administratorul bisericii. După alegerea acestora se va trece la alegerea celorlalți membrii din comitet.
 9. La adunarea generală comitetul de conducere al bisericii, prezintă rapoarte de activitate în fiecare an.
 10. Fiecare membru al comitetului de conducere al bisericii, răspunde în fața păstorului senior și a celorlalți membri din comitet de îndeplinirea sarcinilor încredințate lui.
 11. Comitetul de conducere al bisericii se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Comitetul se convoacă de păstorul senior al bisericii ori de către delegatul acestuia. În situații excepționale, convocarea poate fi făcută la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor comitetului. Pentru a lua hotărâri valabile, trebuie să fie prezenți la întâlnire mai mult de jumătate din numărul membrilor comitetului. Ședințele comitetului sunt prezidate de
  către păstorul senior sau de către delegatul acestuia. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă (vezi Anexa 1) din numărul celor prezenți.
 12. Comitetul de conducere al bisericii administrează întregul patrimoniu, inclusiv fondurile financiare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală și hotărârile acesteia. Comitetul bisericii are următoarele atribuții:
  1. asigură implementarea viziunii bisericii
  2. stabilește la propunerea păstorului obiectivele de dezvoltare ale bisericii și le supune spre aprobare adunării generale
  3. organizează departamentele de slujire și stabilește proiectele bisericii de interes general pentru evanghelizare, misiune, caritate, precum și alte asemenea lucrări.
  4. aprobă primirea de noi membrii în biserică
  5. cercetează și hotărăște în probleme de disciplină; aplică măsurile statutare de disciplină, conform mandatului hotărât de adunarea generală
  6. propune adunării generale alegerea și sau angajarea personalului duhovnicesc
  7. hotărăște angajarea personalului administrativ și de specialitate al bisericii, conform schemei aprobate de adunarea generală; decide în probleme de salarizare.
  8. hotărăște asupra cheltuielilor de întreținere și a bunurilor necesare activităților spirituale și educative, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală
  9. convoacă adunarea generală, pregătește lucrările acesteia, precum și proiectul de buget
  10. evaluează activitatea personalului ales sau angajat al bisericii
  11. decide achiziționarea și înstrăinarea bunurilor mobile
  12. hotărăște asupra altor probleme de interes pentru biserică, precum și asupra celor care i-au fost delegate de adunarea generală.
 13. Membrii Comitetului, pot fi revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Scripturii și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. În locul unui membru sau al unui delegat revocat, demisionat sau decedat, comitetul de conducere va putea coopta un alt membru, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea sau să aleagă un alt membru.

Secțiunea IV - Păstorul Bisericii

 1. Păstorul senior al bisericii alături de consiliul pastoral asigură cârmuirea spirituală a bisericii. Astfel păstorul bisericii sau consiliul pastoral:
  1. Promovează viziunea și strategia bisericii.
  2. Motivează și îndrumă biserica spre împlinirea menirii și misiunii ei în lume.
  3. Organizează activitatea spirituală a bisericii și a serviciilor divine.
  4. Coordonează păstorirea și consilierea membrilor și aparținătorilor.
  5. Asigură pregătirea și echiparea celorlalți slujitori ai bisericii.
  6. Asigură îndeplinirea actelor de cult.
  7. Întreprinde alte acțiuni necesare cârmuirii eficiente a bisericii.
 2. Păstorul bisericii sau consiliul pastoral răspunde în fața adunării generale a bisericii de cârmuirea, păstorirea și hrănirea spirituală a acesteia.

Secțiunea V - Comisia de Cenzori

 1. Cenzorii reprezintă organul de control financiar al bisericii. Ei sunt propuși și aleși de adunarea generală în număr de doi, cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenți la adunarea generală pentru un mandat de patru ani. O persoană care candidează la poziția de cenzor trebuie să aibă competență financiară.
 2. Cenzorii verifică respectarea hotărârilor adunării generale și a prevederilor legale în ceea ce privește gestiunea financiară a bisericii. Cenzorii au obligația de a întocmi și de a prezenta anual adunării generale raportul de control  financiar privind execuția bugetară, în vederea descărcării de gestiune.
 3. Cenzorii pot fi revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Scripturii și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile  încredințate. În locul cenzorului revocat, demisionat sau decedat, adunarea generală va proceda la alegerea unui nou cenzor.

Sectiunea VI – Bordul Director

 1. Bordul director este organul de reprezentare juridică al bisericii în fața autorităților Statului Illinois, conform legilor statului privitoare la o organizație creștină non-profit.
 2. Comitetul de conducere al bisericii are calitatea de bord director
 3. La prima întâlnire, de după alegeri, Comitetul de Conducere al Bisericii alege dintre membrii săi Președintele Bordului Director, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de membrii Comitetului de Conducere prezenți.
 4. Președintele bordului, secretarul, casierul și administratorul sunt cei care vor avea drept de semnătură în actele juridice ale bisericii, conform legilor din statul Illinois.

ARTICOLUL 11: ACTIVITATEA BISERICII

 1. Biserica prin slujitorii, membrii și aparținătorii ei (copiii) desfășoară activitate spirituală, educativă, culturală, de învățământ, de caritate și administrativ - gospodărească, conform hotărârilor adunării generale și a comitetului de conducere.
 2. Fiecare membru al acestei biserici are datoria de a depune mărturie creștină prin viață și cuvânt pentru a răspândi cunoașterea și dragostea lui Dumnezeu în societate.
 3. Biserica acordă asistența spirituală membrilor și aparținătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum și tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistență în orfelinate, azile, școli, spitale, închisori, etc.
 4. Biserica are dreptul de a înființa, organiza și întreține singură sau în asociere cu alte biserici, grădinițe și unități de învățământ religios.
 5. Biserica are dreptul de a înființa, organiza și întreține singură sau în asociere cu alte biserici, orfelinate, azile, edituri, tipografie, și mijloace de informare în masă.
 6. Biserica are dreptul și datoria de a trimite misionari în țară și în străinătate pentru răspândirea Evangheliei și pentru înființarea de noi biserici și susținerea lor.
 7. Biserica va invita și încuraja studenți de la diferite instituții teologice din România și Statele Unite să practice lucrarea de mărturie și răspândirea evangheliei în biserica locală.

ARTICOLUL 12: PATRIMONIUL BISERICII

 1. Biserica prin adunarea generală dispune de patrimoniul și de fondurile ei fără nici un amestec din afară. Gestionarea bunurilor și a fondurilor bisericii se face de catre comitetul de conducere.
 2. Biserica are în proprietate bunuri sacre și bunuri comune, mobile și imobile. Bunurile sacre sunt: localul de cult compus din casa de rugăciune, anexele destinate activităților religioase, precum și terenul acestui local.
 3. Biserica poate avea în proprietate case pastorale și pentru personalul de serviciu, clădiri și terenuri pentru unitățile de învățământ și de caritate, precum și mijloace tehnice și bunuri mobile necesare activității ei.
 4. În vederea dobândirii bunurilor mobile și imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ cultic.
 5. Toate actele de vânzare/cumpărare în numele Bisericii vor fi semnate de bordul director cu hotărârea adunării generale, iar documentele vor fi păstrate de administrator și secretar.
 6. În cazul unei sciziuni în mijlocul membrilor, pe baze de doctrină, neînțelegeri și diferențe personale iremediabile, sau dorințe răuvoitoare de rupere a bisericii, actele de propietate și posesie ale imobilului vor rămâne în posesia grupului care rămâne și păstrează numele bisericii, în afiliere cu Convenția Baptistă de Sud. Gruparea care se separă de biserică nu are drept la nici o proprietate a bisericii, iar cei care au avut funcții în activitatea sau comitetul bisericii le pierd imediat la momentul separării.

ARTICOLUL 13: AMENDAMENTE

    Acest statut poate fi modificat prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți la adunarea generală. Fiecare membru poate formula în scris către comitetul de conducere sugestii cu privire la o posibilă modificare sau amendare a acestui statut. În situația în care comitetul de conducere va considera propunerile ca fiind întemeiate, va constitui o comisie de revizuire. Amendamentele sau modificările propuse de comisie trebuie oferite bisericii pentru considerație, în scris, cu cel puțin două săptămâni înainte de adunarea generală.

ARTICOLUL 14: DISPOZIȚII FINALE

 1. Orice donație în bani sau bunuri de altă natură devin bunuri ale bisericii și nu mai pot fi revendicate
 2. Oficial în fața autorităților și față de diferite persoane, biserica va fi reprezentată de bordul director.
 3. Toate statutele anterioare ale bisericii sau regulamentele de funcționare devin nule în momentul aprobării prezentului statut.
 4. În caz de dizolvare a bisericii, membrii rămași hotărăsc asupra bunurilor care pot fi donate sau transferate altor biserici, organizații non-profit, etc.(inclusiv din România). Este recomandabil să fie transferate Asociației Baptiste Romane din USA și Canada.
 5. Prezentul statut a fost aprobat în adunarea generală a bisericii, ținută la data de Mai 18 , 2013, și intră în vigoare la data de Mai 18, 2013, când a fost ratificat de către biserică.

Anexa - 1


 1. Votare
  Voturile care sunt abțineri și voturile care nu sunt valide, care se anulează din pricina că nu a fost votate corect, se exclud de la numărătoare.
  Tot ce rămâne se califică la numărătoare și procentul se calculează cu numărul acestor voturi valide.

 2. Majoritate Simplă (50%+1)
  Dacă voturile valide pentru DA sunt exact 50%, este nevoie de încă un vot (50% + 1). Dacă voturile valide pentru DA sunt peste 50%, atunci câștigă cei care au peste 50%.
  De exemplu:
  1. Dacă în total sunt 100 de voturi valide, este nevoie de 51 de voturi pentru DA că să se câștige alegerea.
  2. Dacă în total sunt 101 de voturi valide, este nevoie de 51 de voturi pentru DA că să se câștige alegerea.
 3. Majoritate de 2/3-imi
  Dacă voturile valide pentru DA sunt de cel puțin 2/3-imi, atunci se câștigă alegerea.
  De exemplu:
  1. Dacă în total sunt 150 de voturi valide, este nevoie de 100 de voturi pentru DA că să se câștige alegerea.
  2. Dacă în total sunt 151 de voturi valide, este nevoie de 101 de voturi pentru DA că să se câștige alegerea.
  3. Dacă în total sunt 152 de voturi valide, este nevoie de 101 de voturi pentru DA că să se câștige alegerea.